НОВИНИ
Головна
НОВИНИ
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ
ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
КОМПАНІЯ СЬОГОДНІ
РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОЕКТИ
РАБОТИ ТА ПОСЛУГИ
РІЧНА ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТА
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

25.04.2019р. Згідно рішення Чергових річних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕА" 

та протокола № 19/01 від 25.04.19г.  терміном на три роки обрані:

1. на посаду Голови та членів Правління Товариства  :

Павлов Володимир Геннадійович - член Правління;

Рилова Наталія Вікторівна - голова Правління;

Селянко Олександр Степанович - член Правління.

2. на посаду Голови та членів Наглядової Ради Товариства  :

Гурин Олександр Миколайович - член Наглядової Ради;

Євстаф'єва Тетяна Сергіївна - член Наглядової Ради;

Тищенко Олег Миколайович - Голова Наглядової Ради.

3, на посаду Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Богатир Олена Миколаївна - голова ревізійної комісії;

Ковтунець Микола Степанович - член ревізійної комісії;

Кубишкін Аркадій Георгійович - член ревізійної комісії.

 

 

15.03.2019р.

ДО  УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ

 ПрАТ  “ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА”

місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 (надалі - Товариство)

повідомляє, що річні Загальні  збори  акціонерів  Товариства  відбудуться

25 квітня 2019року об 1100

за  адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф.426 (4 поверх)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 25 квітня 2019 р. з  10  год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  19 квітня  2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2018 року.
 9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  зборів Товариства.
 10. Відкликання  Голови  та  членів  Правління Товариства.
 11. Обрання Голови  та  членів  Правління Товариства.
 12. Відкликання  Голови  та  членів  Наглядової  ради  Товариства.
 13.  Обрання членів Наглядової  ради Товариства.
 14.  Відкликання  Голови  та  членів  Ревізійної  комісії Товариства.
 15. Обрання   Голови та членів  Ревізійної  комісії Товариства.

 

 

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 25.04.2019 р. (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.  Відповідальна особа за ознайомлення  акціонерів з документами – Голова правління  Рилова Наталія Вікторівна.

Телефон для довідок: (044) 284-24-73.

Адреса власного веб-сайту: http://www.pea.com.ua/

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

26671

24869

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2007

2675

Довгострокові фінансові інвестиції

2622

2622

Запаси

3125

2759

Сумарна дебіторська заборгованість

13731

12431

Грошові кошти та їх еквіваленти

5190

4382

Статутний капітал

5378

5378

Інший додатковий капітал

1816

1816

Резервний капітал

1745

1745

Нерозподілений прибуток

5069

5584

Довгострокові зобов’язання

287

249

Поточні зобов’язання

12376

10097

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0.3351

0,3221

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0.3351

0,3221

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

1536670

1536670

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

Загальна номінальна вартість

0,00

0,00

У відсотках від статутного капіталу

0,0000

0,0000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

92

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2018р.

20 березня 2018 року виповнюється 60 років  від дня заснування тресту «Променергоавтоматика».

Вітаю колектив, пенсіонерів та ветеранів праці  ПрАТ "Променергоавтоматика"  з ювілеєм !

      Хочу побажати  Всім  міцного здоров`я, радісного настрою, добробуту, успіхів, оптимізму, впевненості у майбутньому, натхнення  в  щоденній  праці, реалізації творчих планів  та нових здобутків, блискучих ідей та реальних можливостей для їхнього втілення, наснаги та вагомих успіхів  в  ім'я щасливого майбутнього України ! Нехай   святковий  настрій  цих  днів збережеться  у Ваших душах на всі наступні роки. Хай і надалі Вашими супутниками будуть успіх, щастя і добро! Хай  Вам  щастить  на  нелегкому й почесному  професійному  шляху!   

 З   повагою,       Голова Правління ПрАТ “Променергоавтоматика”                             Н. Рилова

 

12.03.2018р.

 

ДО  УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ

 ПрАТ  “ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА”

місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 (надалі - Товариство)

повідомляє, що річні Загальні  збори  акціонерів  Товариства  відбудуться

25 квітня 2018року об 1100

за  адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф.426 (4 поверх)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 25 квітня 2018 р. з  10  год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  19 квітня  2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення  річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
 8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2017 року.
 9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних  зборів Товариства.
 10. Про припинення юридичних осіб, учасником (власником) яких є Товариство, шляхом реорганізації.
 11. Про обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження її місцезнаходження.
 12. Затвердження плану перетворення.

 

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 25.04.2018 р. (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.  Відповідальна особа за ознайомлення  акціонерів з документами – Голова правління  Рилова Наталія Вікторівна.

Телефон для довідок: (044) 284-24-73.

Адреса власного веб-сайту: http://www.pea.com.ua/

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

24869

24791

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2675

2015

Довгострокові фінансові інвестиції

2622

2622

Запаси

2759

4515

Сумарна дебіторська заборгованість

12431

12565

Грошові кошти та їх еквіваленти

4382

3074

Статутний капітал

5378

5378

Інший додатковий капітал

1816

1816

Резервний капітал

1745

1745

Нерозподілений прибуток

5584

5089

Довгострокові зобов’язання

249

244

Поточні зобов’язання

10097

10519

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,3221

-0,2408

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,3221

-0,2408

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

1536670

1536670

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

Загальна номінальна вартість

0,00

0,00

У відсотках від статутного капіталу

0,0000

0,00000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

112

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2017р.

ДО  УВАГИ  АКЦІОНЕРІВ

 ПрАТ  “ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА”

місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 (надалі - Товариство)повідомляє, що річні Загальні  збори  акціонерів  Товариства  відбудуться

25 квітня 2017року об 1100

за  адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф.426 (4 поверх)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 25 квітня 2017 р. з  10  год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  19 квітня  2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.

6.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2016 року.

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 25.04.2017 р. (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.  Відповідальна особа за ознайомлення  акціонерів з документами – Голова правління  Рилова Наталія Вікторівна. Телефон для довідок: (044) 284-24-73.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.pea.com.ua/

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

24791

22960

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2015

2136

Довгострокові фінансові інвестиції

2622

2619

Запаси

4515

3395

Сумарна дебіторська заборгованість

12565

12515

Грошові кошти та їх еквіваленти

3074

2295

Статутний капітал

5378

5378

Інший додатковий капітал

1816

1816

Резервний капітал

1745

1745

Нерозподілений прибуток

5089

5459

Довгострокові зобов’язання

244

244

Поточні зобов’язання

10519

8318

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0,2408

0,5102

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0,2408

0,5102

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

1536670

1536670

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

Загальна номінальна вартість

0,00

0,00

У відсотках від статутного капіталу

0,0000

0,00000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

129

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішень з питань включених до проекту порядку денного :

1. Обрати лічильну комісію в складі 3 чоловік: Самофалова І.М.  – заст. головного бухгалтера ПрАТ «ПЕА»;Гурин О.М. – член наглядової ради ПрАТ «ПЕА»;  Селянко О.С. – член правління ПрАТ «ПЕА»; 

2. Затвердити наступний Порядок  проведення загальних зборів акціонерів:     

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 10 хвилин;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до  5 хвилин;

- на виступи, довідки – до 5 хвилин;

-голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2016 рік з наступними показниками: − Обсяг БМР 12771,4 тис. грн.; − Збиток  Товариства 370,0 тис. грн.

 4. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016р. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

5. Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин які стали підставою для винесення (ТОВ «Аудиторська фірма "Імона-Аудит»,ЄДРПОУ 23500277 ) умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

7. Збитки  Товариства за 2016 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди за результатами роботи у 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

 

 

20.09.2016р                                                                  Шановні акціонери!

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА” (надалі-Товариство)

місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426

повідомляє, що Позачергові Загальні  збори  акціонерів  (надалі-Загальні збори) відбудуться

08 листопада 2016 року о 1100

за  адресою:Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 (4 поверх)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 08 листопада  2016 р. з  10  год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення  Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на  24 годину  02 листопада  2016 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання  голови  та  секретаря  Загальних зборів. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.

3. Внесення  доповнень до  Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

4.Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до 08.11.2016р. (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 426 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.  Відповідальна особа за ознайомлення  акціонерів з документами – Голова правління  Рилова Наталія Вікторівна. Телефон для довідок: (044) 284-24-73.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.pea.com.ua/

Наглядова рада

 

29.04.2016р. Згідно з протоколом Чергових річних зборів акціонерів ПАТ "ПЕА" № 16/01 від 29.04.16г.

Публічне акціонерне товариство "Променергоавтоматика" переіменоване в Приватне акціонерне товариство "Променергоавтоматика".

На зборах обрані:

1. на посаду Голови та членів Правління Товариства строком на три роки:

Селянко Олександр Степанович - член Правління;

Павлов Володимир Геннадійович - член Правління;

Рилова Наталія Вікторівна - голова Правління.

2. на посаду Голови та членів Наглядової Ради Товариства строком на три роки:

Гурин Олександр Миколайович - член Наглядової Ради;

Євстаф'єва Тетяна Сергіївна - член Наглядової Ради;

Тищенко Олег Миколайович - Голова Наглядової Ради.

© 2015 ПРОМЭНЕРГОАВТОМАТИКА сопровождение сайта - DoSites